Home
Nhan Dinh Ngay Quan Luc 19/6/1973
Quan Luc 19-6-1973
Tuong Lanh VNCH
Tran Chien Tet Mau Than 1968
Nhung tran chien cuoi cung 30/4/1975
Khong bao gio quen nguoi Chien Si VNCH
Nhung ngay cuoi cung VNCH
Cac tran danh-BietDongQuan-Halao 1972
Trai Thoi Chinh Chien VNCH
Nguoi Linh VNCH-Vanh Khan Tang cho To Quoc
Quan Huy Hieu QLVNCH
KhongQuan QLVNCH
HaiQuan QLVNCH
Su Doan Du QLVNCH
Luc Luong Dac Biet QLVNCH
BietKichDu QLVNCH
Thuy Quan Luc Chien QLVNCH
BietDongQuan QLVNCH
Biet Doi Thien Nga
ThieuSinhQuan QLVNCH
Nu Quan Nhan QLVNCH
Nhung hinh anh nguoi Linh VNCH
HoangSa_TruongSa VNCH
CB XDNT-VNCH-Bac Cali
TienGiay VNCH
SuuTamTemThu VNCH 1951-1975
Vovinam Vo Thuat
Links
Contact Me
News
Sinh Hoat Van Nghe Khu Hoi Bac Cali

vnmn.jpg

Gia đ́nh Cán Bộ Xây Dựng Nông Thôn
Việt Nam Cộng Ḥa -Bắc California

 
 
 

 
 
 
5 ĐIỀU TÂM NIỆM

 

CỦA CÁN BỘ XÂY DỰNG NÔNG THÔN
 
Dưới lá Quốc kỳ
Trước bàn thờ Tổ quốc,

trước hồn thiêng sông núi
và anh linh các chiến sĩ

đă hy sinh thân ḿnh cho Đại cuộc


Chúng tôi là Cán Bộ Xây Dựng Nông Thôn xin thề:


Thứ nhất:
Trung thành với Tổ quốc Việt Nam cho đến hơi thở cuối cùng

chiến đấu để đạt được mục tiêu trước mắt là:

an ninh tự do - công bằng - hạnh phúc cho nhân dân Việt Nam 

và phục vụ cho mục tiêu lâu dài của toàn dân, toàn quân,

 là một nước Việt Nam thống nhất dân chủ và hùng cường.

Thứ hai:
Tin tưởng mănh liệt vào con đường cứu nước và dựng nước

của chương tŕnh xây dựng nông thôn,

quyết tâm chấp hành nghiêm chỉnh mọi công tác

đă được giao phó,

dù gian lao không năn chí nguy hiểm cũng không sờn ḷng.

Thứ ba:
Cương quyết chiến đấu v́ nhân dân hết ḷng phục vụ cho nhân dân

và cư xử sao cho dân tin dân mến, đi dân nhớ ở dân thương.

Thứ tư:
Ḥa ḿnh và chung lưng đấu sức với nhân dân,

để tiêu diệt cho kỳ hết bè lũ Cộng sản nằm vùng

và bọn cường quyền tham nhũng,

 để đem lại tự do và hạnh phúc cho nhân dân Việt Nam.

Thứ năm:
Cố gắng học tập để tiến bộ về tác phong, kiến thức kỷ thuật

và để xứng đáng là một người Cán Bộ Xây Dựng Nông Thôn

gương mẫu v́ Dân diệt Cộng.

 

LƯỢC SỬ

NGÀNH CÁN BỘ XÂY DỰNG NÔNG THÔN

             Th/Tg Nguyễn Đức Thắng (bên trái)          

 

I. DẪN NHẬP:

Để đáp ứng t́nh h́nh chiến sự ngày càng gia tăng cường độ tại địa bàn nông thôn, đồng thời để bẽ găy sách lược lấy nông thôn bao vây thành thị, dùng rừng núi khống chế đồng bằng do Mao Trạch Đông đề xướng, bọn cộng sản Hà Nội và tay sai đă phát động cái gọi là chiến tranh nhân dân tại Miền Nam Việt Nam, thực chất đây là cuộc chiến tranh xâm lược do Cộng sản Quốc tế chủ trương mà CSVN là kẻ thực hiện nhầm bành trướng chủ nghĩa cộng sản tại Đông Nam Á và trên toàn thế giới.

Bởi v́ mục tiêu tối thượng của chủ nghĩa Cộng sản là đưa nhân loại đến thế giới đại đồng trên nền tảng tư tưởng vô sản các nước kết hợp lại dưới ngọn cờ Mác-Lê.

Ngày 26 tháng 1 năm 1966, Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương tức Nội Các Chiến Tranh ban hành nghị định số 137/NĐ/XDNT, chính thức thành lập và ấn định quy chế ngành CÁN BỘ XÂY DỰNG NÔNG THÔN. Cơ quan quản trị và điều hành tại Trung Ương là Nha Cán Bộ trực thuộc Tổng Bộ Xây Dựng, người lănh đạo tối cao của ngành là Thiếu Tướng Nguyễn Đức Thắng lúc bấy giờ là Tổng Ủy Viên Tổng Bộ Xây Dựng, kiêm Tổng Thư Kư Hội Đồng Xây Dựng Nông Thôn Trung Ương. Tại các tỉnh có Tỉnh Đoàn, các quận có Liên Đoàn (sau đổi thành Quận Đoàn). Trung Tâm Huấn Luyện Cán Bộ Xây Dựng Nông Thôn Trung Ương Vũng Tàu là nơi đào tạo nhân sự chính thức cho toàn quốc. Trong thời gian từ cuối năm 1967 đến đầu năm 1969, Nha Cán Bộ Xây Dựng Nông Thôn trực thuộc Bộ Quốc Pḥng, Bộ Tổng Tham Mưu Quân Lực VNCH, Văn pḥng Tổng Tham Mưu Phó của Trung Tướng Nguyễn Đức Thắng.

Về nhân sự, ngành Cán Bộ Xây Dựng Nông Thôn được h́nh thành từ các nguồn: Cán Bộ tân tuyển, Cán Bộ cải tuyển từ các ngành, các bộ phận mà môi trường hoạt động là địa bàn Nông Thôn như: Biệt Chính Nhân Dân, Biệt Chính Tiền Phong, Cán Bộ Hành Chánh Lưu Động, Cán Bộ Ấp Tân Sinh v.v...

Cán Bộ Xây Dựng Nông Thôn là thành phần nồng cốt để thực hiện chương tŕnh Xây Dựng Nông Thôn với mục tiêu tối hậu: Xóa đời cũ tối tăm, Xây đời mới sáng sủa cho Nông Thôn Việt Nam.

II. CÁC GiAI ĐOẠN:

Tuy nhiên do biến chuyển của t́nh h́nh và để đáp ứng kịp thời nhu cầu công tác tại địa bàn Nông Thôn, ngành Cán Bộ Xây Dựng Nông Thôn đă trăi qua nhiều thay đổi từ danh xưng đến tổ chức và hoạt động theo từng giai đoạn như sau:

1- Đoàn 59 người:

Số 59 không phải là sự ấn định trước số nhân sự cần thiết để tổ chức một Đoàn Cán Bộ Xây Dựng Nông Thôn, số 59 h́nh thành từ nhu cầu nhân sự cần thiết để xây dựng thành công một Ấp Đời Mới, nói cách khác 59 chỉ là số thành mà thôi.

Đoàn 59 người gồm có 3 bộ phận: Ban Chỉ Huy Đoàn, Liên Toán Xây Dựng và Liên Toán Dân Quân.

Ban Chỉ Huy Đoàn gồm có 7 người: Đoàn Trưởng, Đoàn Phó Chính Trị Viên, Cán Bộ Điều nghiên, 2 Liên Lạc Viên và 2 Y Tá.

Liên Toán Xây Dựng gồm có 18 người: Đoàn Phó Xây Dựng và 2 toán chuyên môn: Toán Dân Sự Vụ và Toán Phát Triển Đời Mới.

- Toán Dân Sự Vụ có 10 người: Toán Trưởng và 3 tổ là các tổ: Dân Ư, Hành Chánh, Tuyên Vận, mỗi tổ có 3 người trong đó có 1 Tổ Trưởng.

- Toán Phát Triển Đời Mới có 7 người: Toán Trưởng và 6 cán bộ chuyên ngành như Văn Hóa, Y Tế, Nông Hội, Cải Cách Điền Địa vv...

Liên Toán Dân Quân gồm có 34 người: Đoàn Phó Dân Quân và 3 toán. Mỗi toán có 11 người, gồm: Toán Trưởng và 2 tổ, mỗi tổ có 5 người trong đó có 1 Tổ Trưởng.

Đoàn 59 người được phối trí đến đơn vị Ấp, thời gian để xây dựng để trở thành một Ấp Đời Mới là 6 tháng. Đoàn 59 Người hoạt động dựa trên 4 Tư Tưởng chỉ đạo, 5 Kỹ Thuật phát triển, 11 Mục Tiêu với 98 Công Tác được thực hiện qua 12 giai đoạn c̣n gọi là 12 bước công tác.

2- Đoàn 30 người:

Sau chiến dịch tấn công B́nh Định Đặc Biệt được tiến hành trên toàn lănh thổ Việt Nam Cộng Ḥa vào cuối năm 1968. Để đáp ứng nhu cầu, mục tiêu Kế Hoạch B́nh Định và Xây Dựng: đầu năm 1969, Đoàn 59 người được cải biến thành Đoàn 30 người và gồm có 2 bộ phận: Ban Chỉ Huy Đoàn và 3 Toán Công Tác.

Ban Chỉ Huy Đoàn có 6 người: Đoàn Trưởng, Đoàn Phó, Cán Bộ Điều nghiên, 2 Liên Lạc Viên, 1 Y Tá.

Ba Toán Công Tác mỗi toán có 8 người: Toán Trưởng và 2 tổ: Tổ Xây Dựng có 4 người, Tổ Dân Quân có 3 người, đứng đầu mỗi tổ là Tổ Trưởng.

Từ năm 1970, để phù họp với chương tŕnh B́nh Định và Phát Triển Nông Thôn, do đó danh xưng Cán Bộ Xây Dựng Nông Thôn cũng trở thành Cán Bộ Phát Triển Nông Thôn.

3- Đoàn 10 người:

Từ đầu năm 1971, đáp ứng với chủ trương tràn ngập lănh thổ của Trung Ương với phương châm Ở đâu có người Cán Bộ Phát Triển Nông Thôn, ở đó có cờ quốc gia, có uy thế chính quyền quốc gia ở đó . Để thực hiện chủ trương này, Đoàn 30 người được cải biến thành Đoàn 10 người.

Tổ chức của Đoàn 10 người gồm có: Đoàn Trưởng, 1 Cán Bộ Điều Nghiên, Liên Lạc và Y Tá và 2 tổ công tác, mỗi tổ 4 người, đứng đầu mỗi tổ là 1 Tổ Trưởng.

Đoàn 10 người được phối trí đều đến đơn vị Xă trên toàn quốc.

4- Xă Đoàn:

Từ đầu năm 1972, tổ chức Xă Đoàn Cán Bộ Phát Triển Nông Thôn được thành lập. Đứng đầu mỗi Xă Đoàn là Xă Đoàn Trưởng. Nhân sự mỗi Xă Đoàn tùy thuộc vào dân số của Xă sở tại thông qua 3 mốc như sau: Xă có dưới 5,000 dân, Xă Đoàn có 6 cán bộ. Xă có trên 5,000 dân, Xă Đoàn có 8 cán bộ. Xă có từ 20,000 dân trở lên , Xă Đoàn có 23 cán bộ.

Xă Đoàn Cán Bộ Phát Triển Nông Thôn cũng là Trung Tâm Điều Hợp Xă mà Xă Đoàn Trưởng là Trung Tâm Trưởng. Ngoài ra Xă Đoàn CB/PTNT c̣n kiêm nhiệm chức năng Bưu Trạm Xă và là Báo Cáo Viên của công tác lượng giá tại địa phương.

Đầu năm 1974, trong chủ trương cách mạng hành chánh và cải tổ công vụ của Trung Ương, Bộ Phát Triển Nông Thôn giải thể và Nha Cán Bộ trở thành Tổng Nha Cán Bộ Nông Thôn trực thuộc Bộ Nội Vụ. Do đó một lần nữa, danh xưng Cán Bộ Phát Triển Nông Thôn được đổi thành Cán Bộ Nông Thôn cho đến tháng 4 năm 1975.

III- KẾT THÚC:

Trăi qua nhiều năm tháng miệt mài nơi xă ấp, người Cán Bộ Xây Dựng Nông Thôn luôn tŕ chí mang ánh sáng chính nghĩa Quốc Gia về tận làng xa, thôn nghèo để cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng xây dựng và cùng chiến đấu với nhân dân nông thôn. Dù chỉ được trang bị bằng vũ khí thô sơ, lỗi thời nhưng người CB/XDNT vẫn âm thầm cô đơn trong nhiệm vụ nặng nề với niềm tủi phận, nhiều khi bị lăng quên bởi cơ chế, bởi giới chức quyền cao chức trọng. Họ vẫn ôm ấp tự hào với màu áo thân thương, vẫn chấp nhận dấn thân, vẫn hiên ngang chiến đấu trực diện với kẻ thù bằng ư chí và niềm tin.

Người Cán Bộ Xây Dựng Nông Thôn thường xuyên hoạt động đầy cam go và luôn đối diện với bất trắc, nghiệt ngă khôn cùng. Những mục tiêu công tác để tranh thủ nhân tâm và để phát hiện, vô hiệu hóa hạ tầng cơ sở cộng sản tại địa bàn nông thôn đă làm cho chúng điêu đứng và câm hận. Cộng sản liệt Cán Bộ Xây Dựng Nông Thôn vào loại cực kỳ ác ôn cần phải trừ khử.

Khi cưởng chiếm miền Nam năm 1975, cộng sản đă trút đ̣n thù lên ngành Cán Bộ Xây Dựng Nông Thôn một cách tàn độc, dă man. Một số Cán Bộ Xây Dựng Nông Thôn bị xử bắn ngay khi bị bắt hoặc bị chúng nhận diện được. Một số bị chúng đến tận nhà dẫn đi vào ban đêm và mất tích luôn sau đó. Một số khác bị bắt vào trại tù cải tạo, bị lao động khổ sai, bị tra tấn, hành hạ đến bức tử trong các trại tù từ Nam chí Bắc.

Sự hiện diện của ngành Cán Bộ Xây Dựng Nông Thôn chiến đấu bên cạnh Quân Dân miền Nam thân yêu chống lại cuộc xâm lược của cộng sản Bắc Việt chỉ trong 9 năm cuối của cuộc chiến (từ 1966-1975) nhưng con số thương vong của Cán Bộ Xây Dựng Nông Thôn trên 7 ngàn hy sinh và trên 10 ngàn bị thương tật, tàn phế.

Những anh chị em Cán Bộ Xây Dựng Nông Thôn đă hy sinh cao cả v́ Tổ Quốc Nhân Dân, v́ chính nghĩa Quốc Gia nhưng vẫn sống măi trong ḷng dân tộc./-
Gia đ́nh CB/XDNT Bắc California 

 

xdnt.jpg
 
1967-NguyenBe-Humphrey U1572691
 
 
VƯỜN THƠ RỪNG CHÍ LINH 
 

Rừng Chí Linh
tặng Bích Loan TTHL/CBQG/VT

Chí Linh
Vang vọng lời thề
Em về Hồng Lĩnh
Gương thiêng miệt mài
Rừng xưa dấu cũ chưa phai
Vũ Đ́nh Duy Nhất
Trống đài điểm canh
Lam Sơn bóng nguyệt leo thành
Tựng vân lượn khúc
Mong manh lối ṃn
Đêm về sóng vỗ nỉ non
Đặng Dung mài kiếm
Vẫn c̣n dưới trăng
Dă tràng
Vương điện hoa đăng
Bập bùng ánh đuốc
Pḥng căng gió hờn
Rừng thiêng
Một mảnh gian sơn
Non sông gấm vóc
Bao cơn thăng trầm
Tô son
Trang sử ngh́n năm
Về đây rừng cũ
T́nh thâm nồng nàn
Em đi
Muôn dậm quan san
Chí Linh anh vẫn
Muộn màng chờ em

Phan Đại Điền
TĐ/CBXDNT/CR

 

Tâm sự Áo đen


thân tặng Đoàn 59 CB/XDNT

Cuộc đời ta mang nhiều ư nghĩa nhất
Khoác áo màu đen chận lũ xâm lăng
“Khoác áo màu đen mặc màu dân tộc
Đất nước lầm than nhận đời khó khăn”

Lời ca đó cho ta v́ lư tưởng
Ung đúc chí trai xây dựng quê hương
Kết t́nh bạn người cùng chung chí hướng
Xây Nông thôn thoát thống khổ nhiễu nhương

Rừng Chí Linh, Hồng Lĩnh trại Lam Sơn
Nơi tôi luyện những trái tim nhiệt huyết
Quân, Cán, Chính cùng toàn Dân chí quyết
Diệt giặc thù bám trụ phá nông thôn

Tay trong tay ta dựng nông thôn mới
Vững niềm tin vào chính nghĩa sáng ngời
Có ngờ đâu ngày đau buồn ngục tối
Tháng tư đen ôm uất hận ngàn đời

Cờ chính nghĩa tám năm ta phục vụ
Năm năm dài giặc đày ải khổ sai
Chẳng sờn ḷng chí khí một đời trai
Nơi đất khách ngọn cờ vàng ấp ủ

Hởi chiến hữu! Hởi cựu tù thân thiết
Phải duy tŕ ḷng chính nghĩa Quốc gia
Việt Nam! Việt Nam! như một lời ca
Trong huyết quản muôn đời bất diệt!


Trần An Phương Nam
Gia đ́nh CB/XDNT Bắc Cali

 


 

Em đi Xây Dựng Nông Thôn
KẾT bàn tay nhỏ NỐI ḍng sơn khê
Chí Linh khi vẹn câu thề
Muộn màng Em vẫn nhớ về bên Anh

Vài Lời Tiễn Bạn


thân tặng Nguyễn Như Cương
Tỉnh đoàn CB/XDNT/PT


Từ Việt Nam, Thái b́nh Dương qua Mỹ
Chúng ta là những chiến sĩ tha phương
Rời đất me ḷng ray rức tang thương
Đi ẩn dật, t́m con đường cứu cánh
Chung chuyến bay, một tâm hồn, cùng cảnh
Ai có ngờ lại ở cạnh bên nhau
Hơn hai năm qua lại, ư tâm đầu
Đă chia sẻ tâm tư, sâu t́nh cảm
Ngày hôm nay, tiệc rượu mừng: rậm đám
Đưa bạn đi và mơ ước tương lai
Cờ ba sọc bay khắp núi sông dài
Ta sẽ gặp: một ngày mai sáng rực
Thôi bạn đi: b́nh an, lo dưỡng sức
Chí phục hưng và sung túc mọi bề
Đoàn tụ nhanh, giữ vẹn nghĩa phu thê
Để phấn khởi đón ngày về sắp đến
 

***


Tôi tin ngày ấy không xa,
Không c̣n giông tố phong ba hải hùng!
Không ai c̣n mộng đại- đồng
Như thằng chột mắt, có tṛng không ngươi!

THANH TIÊN
Kỷ niệm 27-7-97 TP Sioux, Iowa

 

          

 

 

 

 

Rực Lửa Thiêng

Rừng Chí Linh

 


thân tặng các chiến sĩ áo đen đă nằm
xuống trên khắp nẽo đường đất nước
-------
Rừng xưa ghi dấu Chí Linh
Rèn tâm trang bị đăng tŕnh chí trai
Rừng Thiêng nung khí Anh tài
Vũ Đ́nh trống giục miệt mài nhân tâm
Tường Vân in bóng nguyệt cầm
Trăng soi Hồng Lĩnh dư âm đỉnh đồi
Chiến sĩ quyết chí trao giồi
Áo Đen chẳng nệ vun bồi chữ Nhân
Thảo cương luân lư luyện Thân
Nối ṿng tay lớn ta cần đấu tranh
Noi gương các bậc Cha Anh
Đại nghĩa Dân tộc sử xanh rơ ràng
Lam sơn chứng tích vẻ vang
Bài học triết ly, nhuần trang đầu đề
Cội nguồn Đất tổ Hương quê
Đa năng đa nhiệm trở về Nông thôn
Trái tim chung một tâm hồn
Dựng xây Làng, Xă, ấp Thôn an b́nh
Đồng bào sống cảnh điêu linh
Bởi quân cộng sản rập ŕnh ngày đêm
Áo đen chân cứng đá mềm
Chung nhau san sẻ nỗi niềm của Dân
Làm Con làm Cháu tinh thần
Xây trường giáo dục, canh tân ruộng vườn
Đi dân nhớ, ở dân thương
Tuy Hai mà Một nhịp đường Quê hương
Đắp đê đắp đập mở đường
Kiến tạo Chợ búa, nhà Thương, Đ́nh, Chùa
Dân làng nhóm họp bán mua
Nam Phụ Lăo Ấu vui đùa trăng thanh
Bên Đoàn Cán Bộ đồng hành
Bảo tồn Văn Hóa uy danh quê nhà
Lửa thiêng Rừng Chí Linh ta
Áo đen Cán Bộ, bài ca trữ t́nh

Phạm Thân
Tỉnh đoàn B́nh Thuận

 

 

Video Xay Dung Nong Thon

Gia dinh CBXDNT-Bac Cali